horyzont /horizon

PL
Horyzont przecina sferę niebieską na dwie części; wyznacza granicę pomiędzy tym, co znamy (przestrzeń widoczna dla obserwacji) i tym, czego nie znamy (przestrzeń zasłonięta przez Ziemię ).
Praca "horyzont" to egzystencjalny krzyk w polu, próba opisu świata.
Ptaszki śpiewają i raczej mają gdzieś, że obok nich wydziera się człowiek, albo i nie...To także krzyk o oczyszczenie z natłoku obrazów, z natłoku wszystkości wszystkiego.
Myślałam, że będę krzyczeć dłużej. Jestem przyzwyczajona do wielogodzinnego śpiewania. Nie przypuszczałam, że taki będzie finał.
Pracę zrealizowałam w dniu moich 30-stych urodzin. 28.04.2013

ENG
Horizon crosses celestial sphere into two parts, marks the boundary between what we know (space available for following), and what we don't know (space shadowed by the Earth).
"Horizon" is an existential cry in the field, it's an attempt to describe the world.
Birds sing and rather don't care that very close to them a man is yelling, or not ...
I thought I would scream longer. I'm used to sing for hours. I didn't know that the final would look like that.
The performance was made on my 30th birthday. 28.04.2013

dokumentowała Dagmara Bugaj
fot. Dagmara Bugaj

Komentarze

Popularne posty