WIDOK Z OKNA/ THE VIEW FROM THE WINDOW - GRAND PRIX

8 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej

 inSPIRACJE / apocalypse 2012; Szczecin

Film Widok z okna  powstał podczas nagrywania świstu wiatru, który przez szpary okien mojego pokoju dostawał się do środka.
Odgłos ten był tak intensywny i mnie przeszywający, że nie sposób było go nie zapisać. Jedynym rejestratorem dźwięku jaki posiadałam była kamera. To, co wydarzyło się po drugiej stronie okna przeszło moje najśmielsze wyobrażenia. Nie musiałam długo czekać, by drzewo przewaliło się na moich oczach. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało. Blaszany dach garażu, który został zmiażdżony, usunięto i wymieniono w następnym tygodniu po wydarzeniu. Przypadek nie przypadek, na pewno wewnętrzna konieczność nagrania pieśni, którą nie codziennie śpiewa wiatr, była moim imperatywem. Pieśni raczej mollowej, bo smutnej i o smutku. Wiatr to ruch, to toczenie przez Świat niewidzialnej masy powietrza, która daje życie, ale też i życie odbiera. Ludzie wdarli się w ten Żywioł i zdaje im się, że nad nim panują... Tyle że wszytko jest ze sobą powiązane, nic nie jest samowystarczalne.

WIDOK Z OKNA https://vimeo.com/61613648

http://www.inspiracje.art.pl/index.php/Media/Artysci/Koziol-Ola
http://www.radioszczecin.pl/new/2/index.php?idp=172&idx=1001

 The 8th International Festival of Visual Arts inSPIRACJE / apocalypse 2012


 ENG
 The Film The view from the window  was created during recording the whistle of the wind which got inside through slits of windows of my room.
A camera was the only recorder of sound that I had. What happened on the other side of the window has passed my most daring ideas. I didn't have to wait long when the tree tumble over before my eyes. Happily to anyone nothing happened. The tin roof of the garage which was crushed, was removed and they exchanged the next week after the event. Case not a case, certainly my internal need to record the song which is not everyday sung by the wind, was my imperative. Song rather in moll version, because it is sad and about sadness. A wind is a move, it is a carrying on through World the invisible air mass which gives life, but also takes the life off. People cut into this Element and it appears to them that they've taken over the control above it... But all is connected with itself, nothing is self-sufficient.
Komentarze

Popularne posty